CAPELLA LAND JOINT STOCK COMPANY

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

035 323 9989